Prohlášení o ochraně osobních dat

Ochrana osobních údajů


1. Totožnost a kontaktní údaje správce

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je Michal Rak (dále jako „Provozovatel“) se sídlem Náměstí Kryštof Haranta 50, 34953 Bezdružice, IČO: 86963546

1.2. Kontaktní údaje jsou: Michal Rak, Náměstí Kryštof Haranta 50, 34953 Bezdružice; e-mail: mr.ahm@seznam.cz, telefon: 723 846 015.

1.3. Správce nejmenoval Pověřence pro ochranu osobních údajů.


2. Zákonný důvod zpracování osobních údajů

2.1. Tyto podmínky ochrany osobních údajů se vztahují na veškeré Vaše nákupy zboží prostřednictvím e-shopu provozovaného na webovém portále http://ahm.valka.cz.

2.2. Osobní údaje jsou všechny údaje, které se vztahují k Vaší osobě. Patří k nim Vaše jméno, Vaše e-mailová adresa, telefonní číslo nebo Vaše uživatelské jednání při prohlížení či nákupu zboží v našem e-shopu a v případech Vámi uděleného souhlasu i další osobní údaje jako např. datum narození.

2.3. Správce zpracovává Vaše osobní údaje podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”).

2.4. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy nebo provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, jakož i plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

3. Účel zpracování osobních údajů

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je vyřízení objednávky, jakož i řádný výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi správcem a Vámi, včetně dodání zboží na Vámi určenou adresu.

3.2. Správce používá v rámci zvyšování kvality svých služeb, analýzy návštěvnosti a pro analytické účely tzv. soubory cookies.

4. Zpracování osobních údajů

4.1. Osobní údaje, které může správce zpracovávat i bez souhlasu klienta k zajištění prodeje produktu:

- osobní údaje sloužící k identifikaci klienta (jméno, příjmení), které správce potřebuje k poskytnutí služby (prodej produktu);

- kontaktní údaje – osobní údaje umožňující kontakt správce a doručitele zboží se zákazníkem (zákazníkem uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa);

Poskytnutí těchto Vašich osobních údajů je podmínkou pro vytvoření objednávky, jakož i nutným předpokladem pro uzavření a řádné plnění smlouvy.

- objednávky, záznamy e-mailové komunikace se zákazníkem.

Poskytnutí těchto Vašich osobních údajů je podmínkou pro řešení případných reklamací či jiných Vašich nároků z titulu odpovědnosti za vady dodaného výrobku.

Zákonným důvodem pro zpracování těchto osobních údajů je plnění smlouvy nebo provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, jakož i plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

4.2. Osobní údaje, které může správce zpracovávat se souhlasem klienta:

4.2.1. Máte možnost se zaregistrovat jako registrovaný zákazník našeho e-shopu, čímž získáte možnost přednastavení Vašich přístupových údajů, které již nebudete muset vždy znovu vyplňovat, dále být informován o stavu Vašeho konta, stavu vyřizování Vaší objednávky a budete mít přístup do archivu svých objednávek.

4.2.2. Chcete-li se zaregistrovat a mít svůj uživatelský účet, musíte se zaregistrovat prostřednictvím vašeho jména, příjmení, data narození, poštovní adresy, telefonního čísla, své e-mailové adresy a Vámi zvoleného hesla.

4.2.3. S ohledem na smluvní charakter vztahů mezi správcem a zákazníkem je poskytnutí těchto Vašich osobních údajů zcela dobrovolné. Vaše osobní údaje uvedené v tomto odstavci nejste povinen správci poskytnout a tyto nejsou podmínkou pro vytvoření objednávky s výjimkou osobních údajů nutných pro doručení zboží. Jejich poskytnutí je předpokladem pro řádné plnění smlouvy a nutným předpokladem pro spravování Vašeho uživatelského účtu.

4.2.4. Zákonným důvodem pro zpracovaná osobních údajů dle tohoto odstavce je udělení Vašeho souhlasu s tímto zpracováním dle čl. 6 odst 1 písm. a) GDPR.

4.2.5. Mezi osobní údaje zpracovávané podle této části patří nad rámec údajů uvedených v čl. 5.1.: - historie nákupu a procházení našich webových stránek – tyto údaje zpracováváme z důvodu, abychom Vám poskytli individualizovanou nabídku našeho zboží.

- datum narození - Vaše datum narození zpracováváme z důvodu, abychom Vám mohli zaslat blahopřání k narozeninám, případně informaci o speciálních nabídkách a akcích souvisejících s Vašimi narozeninami.

4.2.6. Takto udělený souhlas můžete kdykoli písemně odvolat jednou z forem uvedených v čl. 10 těchto Podmínek.

4.3. Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.

5. Zdroj osobních údajů

5.1. Správce získává Vaše osobní údaje přímo od Vás jako zákazníka při poskytnutí služby (zákazník poskytuje osobní údaje, které správce potřebuje pro dodávku objednaného zboží) nebo v souvislosti s registrací, případně v rámci další komunikace, ať už osobní, telefonické, písemné či jiné.

6. Doba uložení osobních údajů

6.1. Vaše osobní údaje nezbytné pro vytvoření objednávky budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování, jakož i zachování všech nároků z příslušného smluvního vztahu v rozsahu dle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu 10 let. Po uplynutí těchto lhůt budou Vaše osobní údaje vymazány

7. Zajištění ochrany osobních údajů
Provozovatel přijme taková opatření, aby nedocházelo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním a citlivým údajům Zákazníka, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů Zákazníka, což platí i po ukončení zpracování osobních údajů Zákazníka. Do databáze osobních údajů má přístup pouze Provozovatel.

8. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Provozovatel prohlašuje, že Vaše osobní údaje považuje za důvěrné, tyto bude používat pouze pro účely stanovené těmito Podmínkami a obecně závaznými právními předpisy, přičemž tyto nebude zveřejňovat či poskytovat třetí osobě, s výjimkou osob souvisejících s  distribucí zboží a platebním stykem.

9. Přístup zákazníka ke svým osobním údajům
9.1. Informaci o tom, jaké osobní údaje o klientovi správce zpracovává, si klient může ověřit na e-mailu mr.ahm@seznam.cz.

10. Práva zákazníka

10. 1. Máte právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Dále máte právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR a právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, jakož i právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
10.2. Uplatnit případné námitky proti zpracování osobních údajů, odvolat udělený souhlas či změnit jeho rozsah lze některým z následujících způsobů:

- e-mailovou zprávou na: mr.ahm@seznam.cz

- písemnou doporučenou žádostí podanou na adresu: Michal Rak, Náměstí Kryštof Haranta 50, 34953 Bezdružice;

10.3. Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo zasaženo do Vašich práv, máte možnost obrátit se na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

11. Závěrečná ujednání

11.1. Tyto podmínky pozbývají platnosti uplynutím doby uvedené v čl. 6.1. těchto Podmínek.  

11.2. Vytvořením registrace „Souhlasím s podmínkami ochrany osobních údajů.“ na webových stránkách správce uživatel svobodně a dobrovolně potvrzuje, že si tyto Podmínky přečetl, že těmto Podmínkám porozuměl, že s těmito v celém rozsahu souhlasí, a že je v celém rozsahu akceptuje.

11.3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Správce je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách.

11.4. Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

11.5. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5. 2018.
zpět
Vaše IP adresa je: 44.192.115.114
Copyright © 2023 AHM. Powered by Zen Cart